آموزش زبان ایتالیایی


درس دوم زبان ایتالیایی:

درس دوم زبان ایتالیایی:


 • تحصیل در ایتالیا

  ·       Dov'è?

  ·       Dov'èil telefono?

  ·       Dovesono le ritirate?

  ·       Dov'èl'entrata?

  ·       Dov'èl'uscita?

  ·       Dovec'è un distributore di benzina?

  ·       Dovesi trova il campeggio?

  ·       Dovesi trova il posteggio?

  ·       Dov'èl'albergo...?