آموزش زبان ایتالیایی


درس سوم زبان ایتالیایی:

درس سوم زبان ایتالیایی:

تحصیل در ایتالیا

 Dove si trova il campo di calico?

 Dove c'èuna stazion di tassi? 

Dov'è la spiaggia?