مقاله


کالج های زبان فرانسوی در فرانسه :

کالج های زبان فرانسوی در فرانسه :

تحصیل در فرانسه:

در کشور فرانسه کالج های زبان فرانسوی در  دوره های 6 تا 9 ماهه به دانشجویان بین المللی ارایهمی شوند که دانشجو باید در مدت زمان تعیین شده مدرک مورد نظر را کسب نماید در غیر اینصورت می بایست کشور فرانسه را ترک نماید. هزینه های دورۀ کالج  از 3000 تا 6000 یورو در سال بنا به سطح زبان متقاضیدر زمان ورود متفاوت هستند .  برای ورود دانشگاههای فرانسه نیازمند داشتن مدرک زبان ب2 الزامی است و موسسه پیشگام پیشنهاد می نمایدبرای مدرک زبان بر اساس مدرک زبان مورد نیاز دانشگاهها اقدام فرمایید.

  مدارک دوره زبان فرانسه می باشند که توسط وزارتعلوم فرانسه صادر می گردند .DELF , DALF