مقاله


چگونه با یک ایتالیایی ارتباط برقرار کنیم

چگونه با یک ایتالیایی ارتباط برقرار کنیم


مردم این کشور به مهمان نوازی و خونگرم بودن شهرتدارند.پس برقراری ارتباط با آنها نسبت به دیگر مردمان اروپا راحت تر است. هیچ ایتالیایی دعوت شما به یک فنجان قهوه اسپرسو را رد نخواهد کرد. مردمی بسیار کنجکاو نسبت به فرهنگکشورهای دیگر هستند و صحبت راجع به جذابیت های کشورتان می تواند آنها را مجذوب کندو از آنجایی که بسیار علاقه مند هستند میزان زبان انگلیسی خود را محک بزنند و تقویتکنند از معاشرت با افرادی که انگلیسی صحبت می کنند لذت می برند. بعد از آشنایی آنهارا به یک شام محلی کشور خودتان دعوت کنید .دقت کنید یک ایتالیابی را هرگز دعوت به دوغ، فسنجان، قرمه سبزی و لواشک ننمایید.