مقاله


 تحصیل در ایتالیا در رشته داروسازی به زبان انگلیسی:

تحصیل در ایتالیا در رشته داروسازی به زبان انگلیسی:

http://pishgam-apply.com/study-in-italy.aspx

برای تحصیل دررشته داروسازی ایتالیا بهزبان انگلیسی گذراندن 12 سال اموزشی الزامی است. متقاضیان پس از ارایه مدارک تحصیلیخود شامل دیپلم و پیش دانشگاهی خود به موسسه پذیرش اولیه این رشته را دریافت نمودهو ویزای تحصیلی کشور ایتالیا را دریافت خواهند نمود. پس از دریافتویزای تحصیلی ایتالیا، دانشجویان در شهریورماه هرسال در ازمون ورودی رشته داروسازیایتالیا به زبان انگلیسی در دانشگاه رم شرکت می کنند. ازمون ورودی  شامل سوالات از دروس زیست شناسی، شیمی، زبان انگلیسی،اطلاعات عمومی است. به جز سوالات مربوط به اطلاعات عمومی سایر مباحث مطرح شده در ازمونداروسازی ایتالیا در حد سرفصل کتاب های دبیرستانی ایران است.

هر ساله معمولا حدود 90 درصد دانشجویانایرانی شرکت کننده در آزمون موفق به کسب حداقل نمره آزمون می شوند که اکثرا موفق بهدریافت بورسیه استانی ایتالیا هم  می شوند.تمامی متقاضیان رشته داروسازی ایتالیا مانند سایر رشته ها بدون در نظر گرفتن شرط معدلبا ارایه مدارک مالی مربوط به سرپرست خانواده امکان دریافت بورسیه استانی ایتالیا راخواهندداشت. با کسب این بورسیه دانشجویان از پرداخت شهریه دانشگاه معاف گردیده و سالیانه  حدود 5000 یورو به عنوان کمک هزینه زندگی  به صورت نقدی طی 2 قسط از اداره بورسیه محل تحصیلدریافت خواهند نمود.