مقاله


هزینه تحصیل در اروپا چقدر است؟ (مقاله دوم)

هزینه تحصیل در اروپا چقدر است؟ (مقاله دوم)

هزینه تحصیل در اروپا 

توجه کنید که این ارقام میانگینهستند. برای مقدار دقیق شهریه به وبسایت دانشگاه مورد نظرتان مراجعه کنید، و بهیاد داشته باشید که هزینه‌های زندگی بسته به شهر دانشگاه شما و شیوه‌ی زندگی‌تانمتغیر است.

 

آلمان

میانگین شهریه: تا به حال رایگان برایتمام دانشجویان مقاطع لیسانس ،فوق لیسانس و دکتری بوده ولی دانشگاهها شهریه های رابرای دانشجویان بین المللی در نظر گرفته اند که ۳هزار یورو می باشد

میانگین مخارج زندگی: سالانه ۸هزاریورو (تقریباً ۸،۷۰۰ دلار) (بر اساسالزامات ویزای دانشجویی آلمان)

 

ایرلند

میانگین شهریه: رایگان برای دانشجویانلیسانس EU/EEA (با پرداخت ۳هزار یورو(تقریباً ۳،۲۴۰ دلار) برایخدمات دانشجویی)؛ سالانه ۱۰هزاریورو (تقریباً ۱۰،۸۰۰ دلار) به بالابرای دانشجویان لیسانس غیرEU. سالانه ۳،۸۰۰ یورو (تقریباً ۴،۱۷۵دلار) به بالا برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی EU، و ۱۰،۵۰۰ یورو (تقریباً ۱۱،۴۰۰دلار) به بالا برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی غیرEU.

میانگین مخارج زندگی: سالانه ۷هزارتا ۱۲هزار یورو (تقریباً ۷،۵۰۰ تا ۱۲،۸۷۰ دلار)

 

ایتالیا

 

👈 میانگین شهریهتحصیل در ایتالیا: سالانه ۸۵۰ تاهزار یورو (تقریباً ۹۲۰ تا ۱،۱۰۰دلار) در مقطع لیسانس دانشگاه‌های دولتی؛ سالانه ۱،۵۰۰یورو (تقریباً ۱،۶۰۰ دلار) در مقطعتحصیلات تکمیلی.

 

👈 میانگین مخارجزندگی: سالانه ۱۴،۴۰۰ یورو (تقریباً ۱۵،۶۰۰ دلار)

 

نروژ

میانگین شهریه: رایگان برای همه‌یدانشجویان دانشگاه‌های دولتی (بجز شمار معدودی از دوره‌های ویژه)

میانگین مخارج زندگی: سالانه ۱۲۰هزارکرون نروژ (تقریباً ۱۳،۶۰۰ دلار)

.