مقاله


تحصیل در آلمان به زبان انگلیسی:

تحصیل در آلمان به زبان انگلیسی:

تحصیل در  آلمان :

 

در آلمان، امکان تحصیل در بسیاری از رشته‌ها بهزبان انگلیسی فراهم شده است. قطعا در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا‌ تنوع و تعدد رشته‌هابرای تحصیل به زبان انگلیسی نسبت به مقطع کارشناسی بیشتر است.

بنا بر اطلاعات منتشر شده از سوی موسسه آکادمیکآلمان(DAAD) ۲۳ رشته در مقطع کارشناسی با گرایشات فنی و مهندسی و به زبان انگلیسی دردانشگاه‌های آلمان تدریس می‌شود. در میان این رشته‌های مهندسی الکترونیک، فناوری اطلاعات،مهندسی مکانیک و هوافضا، در دانشگاه‌هایی همچون آخن، کارلسروهه، برمن و مان‌هایم مشاهدهمی شود.

رشته‌های زیر مجموعه علوم انسانی، امکان تحصیل بهزبان انگلیسی، در ۲۱ رشته وجود دارد شامل رشته‌های ادبیات تطبیقی،روانشناسی، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل که در دانشگاه‌هایی همچون بن، برلین، برمنو گوتینگن تدریس می‌شونددر ضمن ۴۱ رشته در شاخه‌های حقوق، اقتصاد و علوم اجتماعی نیز در مقطع کارشناسی ایجادشده است مانند اقتصاد بین‌الملل و مطالعات اروپا. در رشته‌هایی همچون ریاضی و سایرعلوم طبیعی، متقاضیان می‌توانند در ۲۸ رشته این گروه، به زبان انگلیسی تحصیل کنند.

دانستن این نکته برای متقاضیان تحصیل به زبان انگلیسیضروری است که در برخی از رشته‌های نام برده، تحصیل تنها در ترم‌های اول دوره کارشناسیبه زبان انگلیسی است و در ترم‌های پایانی این دوره کلاس‌ها به زبان آلمانی برگزار می‌شود.بنابراین متقاضیان بایستی به هر دو زبان مسلط باشند.